0941 006 008
2020 © Bcons Green View. All rights reserved.
0941 006 008
  • Tổng thể
  • Tầng 01
  • Tầng 02
  • Tầng 03 - 24
  • Tầng 25

Tổng thể

Tầng 01

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tầng 02

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tầng 03 - 24

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tầng 25

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tổng thể

Tầng 01

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tầng 02

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tầng 03 - 24

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]

Tầng 25

Căn hộ A
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ A1
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ B
2 PN, 2 WC
[ xem chi tiết ]
Căn hộ C
2 PN, 1 WC
[ xem chi tiết ]
Tiện ích
0941 006 008